Κουρείο Κωνστ/νου Σφήνα στα Τρίκαλα τηλ.2431 079419