Συνεδρίαση του Δ.Σ.Πορτής της 12/8/2022 για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.

2022-08-12 20:24

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ

 Συνεδρίαση του Δ.Σ.Πορτής της 12/8/2022

για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.Στην Πορτή σήμερα 12 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Ομίλου Πορτής, σε συνεδρίαση .Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα μετά τις τελευταίες εκλογές της Κυριακής, 7 Αυγούστου 2022 για την ανάδειξη νέου Δ. Σ.

Παρόντες:

Νικόλαος Στεφ.Τζιαφάς

Βελισσάρης Θωμ.Τίγκας

Γεώργιος Γρηγορίου

Αποστόλης Κων.Κόκκαλης

Δήμητρα Τριανταφύλλου

Κωνσταντίνος Δημ. Τριανταφύλλου

Χαρίκλεια (Χαρά) Λαχανά .

Διαπιστώνεται ότι υφίσταται απαρτία και ο πλειοψηφήσας Νικόλαος Τζιαφάς κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά από ψηφοφορία και σύμφωνα με την καταστατική διαδικασία το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

:ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Στεφ.Τζιαφάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Γρηγορίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποστόλης Κωνστ. Κόκκαλης

ΤΑΜΙΑΣ: Δήμητρα Τριανταφύλλου

ΜΕΛΗ: Βελισσάρης Τίγκας

Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

Χαρίκλεια Λαχανά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τον Αυγουστό 2025.