Το καταστατικό του Συλλόγου.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

 

Α΄ ΤΙΤΛΟΙ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται στην Πορτή Καρδίτσας Σύλλογος με την επωνυμία « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΠΟΡΤΗΣ  » , με έδρα την Πορτή Καρδίτσας.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

  α) Η διαφύλαξη του ιστορικού λαογραφικού υλικού της Πορτής και της Λαϊκής ενδυματολογίας.

  β) Η συντήρηση των ηθών και εθίμων της περιοχής.

  γ) Η τουριστική προβολή του τόπου μας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

  δ) Η ανύψωση  της  πνευματικής  στάθμης στην Πορτή και  η  αλληλοβοήθεια  των μελών  του Ομίλου.

  ε) Κάθε ενέργεια συναφής με τα συμφέροντα του Συλλόγου και του τόπου.

στ) Η ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στην Πορτή με πρώτο αντικειμενικό σκοπό την ευπρεπή και απόλυτα γνήσια παρουσίαση όλων των λαϊκών ενδυμασιών της περιοχής. Η προστασία και αξιοποίηση Λαογραφικού υλικού, ιστορικών μνημείων και η διατήρηση παραδοσιακών στοιχείων της αγροτικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την αγροτική ζωή και παράδοση. Η συλλογή εργαλείων και αντικειμένων λαϊκής τέχνης, με προοπτική δημιουργίας αναπαράστασης παλαιάς κατοικίας και ζωής.

Β΄ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3

Τα μέλη του Συλλόγου διαιρούνται σε τακτικά και επίτιμα.

ΑΡΘΡΟ 4

Τακτικό μέλος γίνεται κάθε ενήλικος πολίτης που κατάγεται απ΄ ευθείας ή εξ΄ αγχιστείας από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πορτής του Δήμου Μουζακίου. Η εγγραφή στο Σύλλογο γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. που γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Η αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται με έγγραφη αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η δε αποβολή ενεργείται από το Δ.Σ. με πράξη της λαμβανομένης σε απόλυτη πλειοψηφία για κάθε πράξη μέλους, αντίθετη προς τον σκοπό και τις αρχές γενικά του Συλλόγου ή για καθυστέρηση μίας ετήσιας συνδρομής. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει σχετικά. Απαγορεύεται κάθε πολιτικολόγηση και πολιτική τοποθέτηση των μελών, όταν ασχολούνται με θέματα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5

Επίτιμα μέλη γίνονται όσοι διατηρούν δεσμούς αγάπης με το χωριό και εργάζονται αφιλοκερδώς για τους σκοπούς του Συλλόγου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 6

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Οι τακτικές συνδρομές των μελών.

β) Οι έκτακτες αυτών εισφορές.

γ) Τα από γιορτές οφέλη, δωρεές, κληροδοτήματα, κληροδοσίες, η αποδοχή και διαχείριση  των

    οποίων γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα τακτικά και επίτιμα μέλη πληρώνουν ετήσια συνδρομή (10) €. Η συνδρομή καθώς και κάθε άλλη χρηματική ενίσχυση καταβάλλεται με αποδείξεις. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8

Κάθε μέλος που δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, στερείται του δικαιώματος συμμετοχής σ΄ αυτήν, καθώς και του δικαιώματος ψήφου για την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τα όργανα του Συλλόγου υποβάλλονται στον Γραμματέα του Συλλόγου, μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Οι αποστέλλοντας εισφορές στο Σύλλογο, αναγνωρίζονται σαν δωρητές μεν, εάν η κάθε καταβαλλόμενη εισφορά σε είδος ή χρήμα ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000) €  τουλάχιστον και ως μεγάλοι ευεργέτες εάν ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) €  τουλάχιστον.

Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

Τον Σύλλογο διοικεί επταμελές Δ.Σ., από τακτικά μέλη αυτού, εκλεγμένο ανά τριετία, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 11

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται την δεύτερη Κυριακή του μηνός Αυγούστου κάθε τρίτου έτους, με μυστική ψηφοφορία. Οι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται σαν αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την εκλογή και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, το Δ.Σ. συνερχόμενο συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

Δ΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12

Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από πρόκληση του Προέδρου, τακτικά μεν μία φορά κάθε δύο (2) μήνες, έκτακτα δε όταν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τρεις (3) τουλάχιστον Συμβούλους, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Συσκέπτεται και αποφασίζει για όλες γενικά τις υποθέσεις του Συλλόγου και των μελών του, εντός των ορίων του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε ισοψηφία δε νικά η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τεσσάρων (4) μελών του. Ο Σύμβουλος που θα απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, δύναται να αντικατασταθεί από το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος, με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14

Όταν μέλος του Δ.Σ. θέλει να παραιτηθεί, υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται περί της αποδοχής ή μη της παραίτησης. Γενομένης δεκτής της παραίτησης, καλείται από τον Πρόεδρο το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος και η μεταβολή γνωστοποιείται στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει και αυτός όπως κάθε Σύμβουλος και εκλέγεται νέος από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή και σε όλες του τις δημόσιες, ιδιωτικές, νομικές κ.λ.π. σχέσεις.

Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση και την Γενική Συνέλευση, διευθύνοντας αυτές, υπογράφει με τον Γραμματέα τα έγγραφα και με τον Ταμία τα εντάλματα.

Όταν αυτός κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και όταν απουσιάζει τον αντικαθιστά ο πρεσβύτερος Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, διατηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων, Μητρώο Μελών, Βιβλίο Πρακτικών, φυλάσσει την Σφραγίδα, το Αρχείο και τα έγγραφα και συντάσσει σε συνεργασία με τον Ταμία τον προϋπολογισμό – ισολογισμό και απολογισμό της τριετίας.

Μεριμνά για την καλή διατήρηση όλων των κινητών και τυχόν ακινήτων πραγμάτων του Συλλόγου και προΐσταται κάθε Επιτροπής που ορίζεται για τη διαχείριση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των εισφορών και οφειλών προς το Σύλλογο και εκδίδει σχετικές αποδείξεις, πληρώνει τα χρέη αυτού και τα έξοδα, τα οποία αποφασίστηκαν από την κάθε έξω από τις παρούσες διατάξεις δαπάνη και τυγχάνει υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του Συλλόγου.

Στα χέρια του δικαιούται να κρατά μέχρι πεντακόσια (500) € για πληρωμές τρεχόντων εξόδων. Το μεγαλύτερο ποσό κατατίθεται σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες. Η ανάληψη των χρημάτων γίνεται με έγγραφη αίτηση, που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία.

Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Σύλλογος συνέρχεται σε Γενική Συνέλευση τακτικά μεν, μία φορά κάθε έτος, κατά μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε, όταν το Δ.Σ. αποφασίζει ή με έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών αυτού, που εκπλήρωσαν τις προς τον Σύλλογο οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Οι προσκλήσεις γίνονται με κάθε μορφή γνωστοποίησης προς τα μέλη (γραπτή, τηλεφωνική κ.λ.π.). Εάν το Δ.Σ. αμελήσει πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες στην αίτηση των μελών, τότε οι αιτούντες συγκαλούν την έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Για να υπάρχει απαρτία, πρέπει να είναι παρόντες το ½ των μελών. Οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Μη γενομένης απαρτίας στην πρώτη συνέλευση, καλείται νέα τέτοια και με τα ίδια απολύτως θέματα, μετά την παρέλευση τριών (3) το λιγότερο ημερών και εντός δέκα (10) ημερών, οπότε η Γενική Συνέλευση θα είναι σε απαρτία, εφόσον παρίσταται το (1/10) των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 20

Τα μέλη του Δ.Σ. παύονται από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από το Δ.Σ. λογοδοσία των πεπραγμένων κατά την τριετία που έληξε, αφού εκλεγεί τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή για τον έλεγχο της περιουσίας του Συλλόγου σε μυστική ψηφοφορία, καθώς και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια αρχαιρεσιών.

Σε αυτήν υποβάλλεται το πόρισμα της υφιστάμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής και υποβάλλεται προϋπολογισμός για έγκριση.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί του προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.

ΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Για κάθε ψηφοφορία μεταξύ ισοψηφούντων, αποφασίζει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 23

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει κύκλο με τις λέξεις: « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ », με έτος ίδρυσης το 2003. Μέσα στον κύκλο μπορεί να υπάρχει παράσταση που απεικονίζει τοπική αρχαιολογική περιοχή.

ΑΡΘΡΟ 24

Ο Σύλλογος μπορεί να οργανώνει διαλέξεις κ.λ.π. για μόρφωση των μελών, ψυχαγωγία αυτών για κοινωφελείς σκοπούς, λαχειοφόρους, γιορτές, συνεστιάσεις κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 25

Ο Σύλλογος υφίσταται εάν υπάρχουν εικοσιένα (21) μέλη. Ο Σύλλογος διαλύεται ή το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων κατά τη συνέλευση μελών.

Όταν διαλύεται ο Σύλλογος, η τυχόν υπάρχουσα περιουσία περιέρχεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πορτής του Δήμου Μουζακίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Το παρόν καταστατικό, αφού διαβάστηκε σε υπήκοο όλων των ιδρυτών, υπογράφεται από αυτούς ως ακολούθως: